مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهروان

مشاوران

دکتر بهارک بیاتی

۱ـ آموزش مهارت‌های فرزندپروری کودک و نوجوان
۱.۱ـ بهبود رابطه والد ـ کودک، والد ـ نوجوان
۱.٢ـ اصلاح رفتارهای ناسازگارانه کودک
۱.٣ـ آموزش مراحل رشد روانی کودک و مدیریت رفتار والدین در هر مرحله
٢ـ تشخیص اختلالات بالینی کودک
٣ـ آموزش مهارت‌های زندگی کودک
۴ـ بازی درمانی
۵ـ درمان اختلالات اضطرابی کودک
۶ـ مدیریت رفتار نوجوان
٧ـ مشاوره ازدواج و همسان‌گزینی و انجام آزمونهای شخصیت در این زمینه